Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja
Izdelava spletnih strani
Izdelava - presledek
Gostovanje spletnih strani
Izdelava - presledek
Optimizacija za iskalnike
Izdelava - presledek
Referenčne spletne strani
Izdelava - presledek
Zahtevek za ponudbo
Izdelava - presledek
Kontaktirajte nas
Splošni pogoji poslovanja
 


SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

I. Splošne določbe

1.člen
Storitve Express Design (v nadaljnjem besedilu ponudnik) so tržne storitve, ki jih ponudnik trajno opravlja za javnost dejavnost v skladu s statutom in smernicami delovanja ponudnika. Splošni pogoji urejajo opravljanje tržnih storitev. Pogoje in način opravljanja storitev določajo tudi ustrezni zakoni in uredbe R Slovenije.

2.člen
Storitve ponudnika so predvsem naslednje storitve: spletno gostiteljstvo, izdelava, optimizacija in vzdrževanje spletnih strani, registracija domen, svetovanje, posredništvo, ostale storitve.

II. Pogoji, postopki in roki

3.člen
Ponudnik nastopa v Sloveniji in tujini kot ponudnik tržnih storitev, katerih naročnik je lahko fizična ali pravna oseba.

4.člen
Ponudnik zagotavlja pravnim in fizičnim osebam informacije o možostih, vrstah in načinih uporabe storitev ponudnika, o njihovih cenah ter o zahtevah za sklenitev naročniške pogodbe za uporabo teh storitev. Vse storitve so opisane na spletnih straneh.

5.člen
Ponudnik si pridržuje pravico spreminjati vsebino naročniških paketov. Prav tako si pridržuje pravico spremeniti naročnikove podatke ali druge parametre, potrebne za uporabo storitev ponudnika. Zavezuje se, da bo o načrtovani spremembi pravočasno obvestilo uporabnika.

6.člen

Naročnik lahko sklene naročilo o storitvah ponudnika za določen ali nedoločen čas.

7.člen
Spletno gostovanje se naroča za dobo najmanj 12 mesecev oz. do preklica, morebitne odjave pa je potrebno pisno sporočiti vsaj mesec dni pred iztekom naročnine na ponudnikov naslov.

8.člen
Če pride do sprembe podatkov navedenih v naročniški pogodbi, je dožan naročnik o spremembi podatkov obvestiti ponudnika najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe.

III. Obseg, način in pogoji opravljanja storitev pondudnika

9.člen
Pravice in obveznosti ponudnika:
- zagotavljati kakovostne storitve
- odpravljati napake v najkrajšem možnem času
- ne odgovarja za prekinitve in napake, če so le te posledica naključja ali dogodkov, ki niso pod njegovim nadzorom
- ne odgovarja za vsebino in obliko informacij, objavljenih na internetu
- ni dolžno zagotavljati zaščite ali zasebnosti podatkov, prenešenih preko interneta
- ni odgovorno za naročnikove datoteke, ki se shranjujejo preko storitev ponudnika (za shranjevanje varnostnih kopij je odgovoren naročnik)
- v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali naprav ponudnika
- v nobenem primeru ne more biti odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka oziroma kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi izgube oziroma odtujitve naročnikovih podatkov ali drugih parametrov potrebnih za uporabo storitev ponudnika
- pridržuje si pravico od naročnika zahtevati umik informacij in storitev ali na karšen koli drug način omejiti dostop do njih, če bi bili lahko sporni ali škodljivi za ponudnika oziroma v nasprotju s splošnimi moralnimi normami

10.člen
Pravice in obveznosti naročnika:
- uporabljati storitve ponudnika v skladu z navodili o uporabi, ki jih objavlja ponudnik
- uporabljati storitve ponudnika v skladu z ustavo, zakoni in uredbami R Slovenije
- poravnati v dogovorjenem roku račune za storitve ponudnika
- reklamirati račun v roku največ 8-ih dni od prejema
- odgovarjati za izbor, zaščito in uporabo uporabniških imen, gesel in drugih podatkov potrebnih za uporabo storitev ponudnika
- vzdržati se vseh dejanj in posegov v storitve ponudnika, ki bi lahko imele za posledico njihovo nepravilno delovanje ali okrnitev podatkovne integritete
- vzdržati se škodljivih vplivov na storitve, naprave in vso lastnino ponudnika
- odgovarjati za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in spoštovanje splošnih moralno etičnih norm
- upoštevati splošne pogoje ponudnika in obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev
- odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe naročnih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe
- dovoliti ponudniku uporabiti podatke, ki so vsebovani v naročniški pogodbi, v interne namene organizacije in administracije, obveščanja in profiliranja naročnikov ter tržnih raziskav za interne namene

11.člen
Dodatne pravice in obveznosti naročnika pri koriščenju uslug spletnega gostovanja:
- naročnik ne sme 3.osebi oddati prostor, del prostora na strežnikih ali druge usluge ponudnika. To je možno samo ob predhodnem pisnem dovoljenju ponudnika. V primeru preprodaje brez dovoljenja si ponudnik pridržuje pravico ravnati v skladu s 13. členom teh določil.
- naročnik je dolžan spremljati svojo uporabo prostora na strežnikih in mesečno količino prenešenih podatkov. Med prenešene podatke se šteje prenos podatkov preko FTP, SSH, svetovnega spleta (www) ter preko elektronske pošte, če ni izrecno drugače določeno. V primeru, da naročnik te vnaprej določene kvote preseže, si ponudnik pridržuje pravico zaračunati presežke po trenutno veljavnem ceniku. V primeru velikega presežka ali neplačila presežka kvot, si ponudnik pridržuje pravico naročniku začasno ali trajno onemogočiti uporabo uslug ponudnika. Prav tako veljajo določila 13.člena teh splošnih pogojev.
V primeru, da naročnik še pred dejanskim presežkom kvot obvesti ponudnika, da se bo presežek zgodil, se lahko naročnik in ponudnika dogovorita o individualnem ceniku presežkov.

12.člen
Naročniško razmerje se lahko prenese na tretjo osebo v naslednjih primerih:
- naročnik, ki je fizična oseba, lahko prenese naročniško razmerje na člana družine ali drugo osebo, ki živi z njim v skupnem gospodinjstvu
- če naročnik, ki je pravna oseba, preneha obstajati zaradi preoblikovanja, razdružitve, združitve ali pridružitve ter drugih statusnih sprememb, se naročniško razmerje prenese na tisto pravno osebo, ki je pravni naslednik naročnika
- če naročnik, ki je fizična oseba, umre, se naročniško razmerje prenese na osebo, ki jo določijo člani njegove družine oziroma skupnega gospodinjstva oziroma na njegovega zakonitega dediča.
O teh dogodkih mora biti ponudnik obveščen v roku in na način, kot je določeno v 8.členu teh splošnih pogojev.

13.člen
Ponudnik lahko naročniku začasno ali trajno onemogoči uporabo uslug ponudnika v naslednjih primerih:
- v skladu z 12.členom
- če naročnik povzroča tehnične motnje
- če naročnik s svojim delovanjem onemogoča ali ovira normalno delo ostalim naročnikom
- če naročnik poskuša razbiti zaščitne sisteme sistema ponudnika ali katerega koli drugega sistema
- če naročnik poskuša na karšen koli način priti do podakov, za katere ni pooblaščen
- če naročnik ne poravna ponudniku svojega dolga oz. obveznosti, izhajajočega iz naročniške ali kake druge pogodbe, razmerja ali kazenskega ukrepa
- če naročnik ne upošteva splošnih pogojev in načel ter obstoječe zakonodaje
- če naročnik ne sporoči sprememb podatkov v skladu z 8.členom teh splošnih pogojev
- če naročnik posreduje ponudnika lažne, neresnične ali zavajajoče podatke

14.člen
Ponudnik je dolžan naročnika o razlogih za začasno ali trajno onemogočenje uporabe uslug ponudnika obvestiti. V primeru trajnega ali začasnega onemogočenja uporabe uslug naročnik ni upravičen do povrnitve naročnine ali nadomestitve škode, ki bi jo z izključitvijo posredno ali neposredno utrpel. Ob ponovni aktivaciji storitev se zaračunajo s tem nastali stroški.

15.člen
Naročnik se zavezuje, da bo gesla, ki mu jih dodeli ponudnik, hranil kot poslovno skrivnost. Naročnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi zlorabe, nosi naročnik.

16.člen
Ponudnik ni odgovoren za nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi naročnikove neustrezne opreme ali njegovega ravnanja.

17.člen

Naročnik se strinja, da bo upošteval pravila in predpise, predvsem tudi tiste v zvezi z varstvom avtorskih pravic.

18.člen

Ponudnik lahko spremeni svoje splošne pogoje poslovanja, o tem pa mora naročnika seznaniti. Če naročnik uporablja storitve ponudnika tudi po tem, ko je bil o spremebah obveščen, se predpostavlja, da z njimi soglaša. Naročnik, ki pod spremenjenimi pogoji ne želi več obdržati naročniškega razmerja, ga lahko prekine v roku in na način, kot je definiran v naročniški pogodbi.

19.člen

Morebitne spore stranke rešujejo sporazumno. V kolikor to ni mogoče, je pristojno sodišče v Celju.

IV. Cene

20.člen
Cene storitev ponudnika so navedene v veljavnem ceniku. Ponudnik si pridržuje pravico spremeniti veljavni cenik. O spremembah cen bo ponudnik obveščal naročnike na spletnih straneh ali na drugi ustrezni način. Če naročnik uporablja storitve ponudnika tudi po tem, ko je bil o spremebah cenika obveščen, se predpostavlja, da z njimi soglaša.

1.december, 2010
Express Design

 

Splošni pogoji poslovanja
Hitre povezave
Splošni pogoji poslovanja
Splošni pogoji poslovanja
 
Izdelava spletnih strani
  - Osnovni paket
  - Standardni paket
  - Poslovni paket
  - Profesionalni paket
  - Povpraševanje izdelave spletne strani
 
Gostovanje spletnih strani
  - Osnovni paket
  - Standardni paket
  - Poslovni paket
  - Profesionalni paket
  - Povpraševanje gostovanja spletne strani
 
Optimizacija spletnih strani
  - Kaj pridobite z optimizacijo
  - Zakaj optimizirati spletno stran
  - Zakaj ne optimizirajte strani sami
  - Splošni nasveti pri optimizaciji
  - Rezultati optimizacije naših strank
  - Brezplačna analiza vaše spletne strani
 
Reference spletnih strani
  - Izdelava spletnih strani
  - Optimizacija spletnih strani
 
Povpraševanje
  - Povpraševanje izdelave spletne strani
  - Povpraševanje gostovanja spletne strani
  - Povpraševanje optimizacije spletne strani
 
Kontakt
Splošni pogoji poslovanja
E-mail
Na osnovno stran

Zakaj potrebujete spletno stran?


V sodobnem poslovnem svetu podjetja potrebujejo svojo spletno stran, ne glede na velikost podjetja ali njegovo dejavnost.

Kakovostna izdelava spletne strani lahko znatno pripomore k povečanju dobička. Vse več ljudi informacije za nakup izdelkov in storitev išče preko interneta in to nepretrgoma 24 ur na dan, vse dni v letu.

Spletna stran omogoča dostop do novih trgov, ki so vse prej kot majhni, kar priča podatek, da že preko 800.000 Slovencev uporablja internet.

Spletne strani niso le vaša digitalna vizitka oziroma katalog temveč lahko omogočajo direktno interakcijo z vašimi obstoječimi ter bodočimi strankami ali partnerji.

Preko interneta lahko namreč prodajate, kupujete, oglašujete, zbirate podatke o kupcih ter počnete ostale marketinške aktivnosti z bistveno manjšim finančnim vložkom kot v realnem svetu.

Najpreprostejši in hkrati najpogostejši primer E-poslovanja je seveda spletna trgovina z "nakupovalno košarico", ki jo danes za nakupovanje uporablja že preko petina vseh slovenskih uporabnikov interneta.


Naročite si gostovanje ?

Pripravili smo vam enostaven elektronski obrazec za zakup gostovanja, ki ga izpolnite in pošljite.

Ponujamo vam pestro izbiro paketov za spletno gostovanje, med katerimi boste zagotovo našli takšnega, ki bo zadostil vašim željam in potrebam. Vsakemu paketu pripada prijazna kontrolna plošča, ki vam omogoča hiter in učinkovit nadzor nad vašim gostovanjem. Ponujamo vam gostovanje tako preprostih spletnih strani, kot tudi zahtevnih spletnih aplikacij, ki uporabljajo različne programske jezike in podatkovne baze. Naši strežniki uporabljajo zanesljiv Linux operacijski sistem. S hitrimi, zanesljivimi in varnimi strežniki vam nudimo optimalno nalaganje in delovanje vaše spletne predstavitve.

Vsi paketi gostovanja vsebujejo:

- tehnično podporo
- PHP4, Perl/CGI in SSI strežniško podporo
- dnevno statistiko obiska
- anti-SPAM zaščito e-pošte
- spletni vmesnik za branje elektronske pošte
- velikost paketa vključuje tudi prostor namenjen elektronskim predalom
- MySQL podatkovno bazo
- FTP dostop do strežnika
- administracijo e-pošte
- preusmeritev e-pošte
- avtomatski odzivnik
- prednameščene skripte
- neprekinjeno napajanje strežnika
- 24/7 nadzor nad delovanjem
- aplikacijo fantastico!

Kaj pridobite z optimizacijo Vaših spletnih strani ?

Povečanje obiska stranioptimizacija poveča število obiskovalcev, ki aktivno iščejo vaše storitve ali izdelke
Promocija blagovne znamke – optimizacija strani poveča vidnost in prepoznavnost vaše blagovne znamke po celem svetu
Hitrejše vračila investicije – optimizacija spletnih strani vam zagotavlja večjo vračilo investicije kot katerakoli druga oblika marketinga
Izboljšanje prodaje – s pomočjo optimizacije boste povečali obseg prodaje
Dolgoročni učinki – dobro zasnovana in kvalitetno optimizirana spletna stran vam v primerjavi z oglaševanjem na klik dolgoročno zagotavlja visok položaj na iskalnikih
Zagotovite si konkurenčno prednost – prehitite konkurenco in si zagotovite boljši položaj, kot ga ima vaša konkurenca...


Splošni pogoji poslovanja

 

Izdelava spletnih strani | Gostovanje | Optimizacija | Reference | Povpraševanje | Kontakt


© 1999-2010 EXPRESS DESIGN - GSM: 031/629-588

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja
Izdelava spletnih strani